За нас
Студентски общежития
Студентски столове
Нормативни документи
Галерия
Класирания
Кандидатстване за настаняване:
      –Редовно обучение
      –Задочно обучение
За контакти

      Студентските общежития са сгради за временно задоволяване жилищните нужди от леглова база, през времето на обучение на студентите в ТУ-Габрово, за живеене, почивка, както и възможност за продължаване на учебния процес в извънаудиторни условия. “Студентски столове и общежития”ЕАД – клон Габрово, стопанисва пет броя студентски общежития и четири студентски стола. Основното им предназначение е осигуряване на добър социален бит на студентите от Технически университет – Габрово. “ССО”ЕАД – клон Габрово, разполага и предлага ежегодно над 1000 места в четирите студентски общежития за настаняване на студенти, докторанти и специализанти, с установени жилищни нужди по време на обучението им в университета. Жилищните стаи, са уютно обзаведени и разполагат със собствени санитарни възли.

      В студентските общежития се предлагат и легла за нощувки на студенти в задочна форма на обучение през времето на провеждане на очните им занятия в ТУ-Габрово, както и през времето на явяването им на изпити. Предлагаме легла за едноктратни нощувки и на кандидатстуденти, през време на изпитната кампания в ТУ-Габрово.

      В съответствие с възможностите на сградния фонд и съобразно специфичните особености за обучение и бит на учащите се, във всяка сграда има обособени места за домакинско-битови нужди, отдих, организиране на срещи и празненства.

      Ежегодно, с ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС за изпълнението на държавния бюджет на Република България, се определя размер на държавната субсидия за един леглоден в студентските общежития, като средствата се осигуряват от бюджета на МОН.

      Общежития:
            1. Блок № 1 “Гарата” се намира в гр.Габрово, ул. ”Брянска” № 31. Капацитетът на
                общежитието е 128 бр. легла;
            2. Блок № 2 “Баждар” се намира в гр.Габрово, ул. ”Хаджи Димитър” № 45. Капацитетът на
                общежитието е 118 бр. легла;
            3. Блок № 3 “Сирмани” се намира в гр.Габрово, ул. ”Студентска” № 70. Капацитетът на
                общежитието е 614 бр. легла;
            4. Блок № 4 “Трендафила” се намира в гр.Габрово, ул. ”Лазурна” № 1 Капацитетът на
                общежитието е 177 бр. легла;
      Общия брой легла, които „ССО” ЕАД – клон Габрово, предоставя за настаняване на студенти в редовна форма на обучение над 1000 места.