За нас
Студентски общежития
Студентски столове
Нормативни документи
Галерия
Класирания
Кандидатстване за настаняване:
      –Редовно обучение
      –Задочно обучение
За контакти

ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ :

      Документите за настаняване в студентско общежитие се подават в сградата на Ректорат, стая № 3121.
      Повече информация относно работното време и регламента по прием на документите, може да получите на сайта на Студентски съвет или на телефон: 066/827 509
      Необходими действия и документи:
            1. Студентът подава искане-декларация с посочено желание за настаняване в определено общежитие, ако има предпочитания /бланката се закупува от книжарницата на приземния етаж в учебен корпус № 3 Ректорат/
            2. Документ, удостоверяващ обстоятелствата по чл.26 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове /ако кандидатите са лица с неизвестни или починали родители, майки с три и повече деца, студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност, студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, както и военноинвалиди/.
            3. Документи, доказващи, че кандидатът има брат или сестра, които са настанени в общежитие /целта е, ако има брат или сестра и при изявено желание, те да бъдат настанени в една стая, при възможност/
            4. Актуална снимка - 2бр.

      При наличие на кандидати за настаняване, чийто брой е по-голям от капацитета на легловата база на „ССО” ЕАД – клон Габрово, се извършва класиране, в съответствие с изискванията на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове.

      Без класиране в студентските общежития се настаняват правоимащите по чл.15, ал.2 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове – виж.Наредбата

      Не се извършва класиране, когато кандидатите за настаняване в студентските общежития са по-малко от свободните места в тях.

      Датите за настаняване се обявяват преди началото на учебната година.

      Кандидатите за настаняване в студентско общежитие се вписват в настанителна Заповед, подписана от Ректора на ТУ-Габрово, в която се определят за всяко лице - съответното общежитие и стая.

      Въз основа на Заповедта, „ССО” ЕАД – клон Габрово сключва Договор за наем със съответния кандидат.

     

      При сключване на договора за наем, лицето-кандидат предоставя още оригинала на медицинското свидетелство за общо здравословно състояние, актуална снимка -2бр. и лична карта за проверка на личните данни. Ако кандидатът е лице, което може да ползва правата по чл.26, ал.1 от Наредбата, представя копие /и оригинал за проверка/ на необходимите документи, в зависимост от вида на правото /напр. удостоверение за наследници, акт за раждане, решение на ТЕЛК и т.н./

      Вписаните в заповедта за настаняване студенти при подписване на договора за наем, задължително представят и уверение за студентско положение, издадено от съответната факултетна канцелария на ТУ-Габрово.

      ЦЕНОРАЗПИС

      І. Цена на студентски наем за учащи по държавна поръчка:
            - летен (месеци V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ) - 65,00 лв./месец
            - зимен (месеци Х, ХІ, ХІІ, І, ІІ, ІІІ и ІV) - 70,00 лв./месец

      ІІ. Цена на студентски наем за учащи платено обучение:
            - летен (месеци V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ) - 130,00 лв./месец
            - зимен (месеци Х, ХІ, ХІІ, І, ІІ, ІІІ и ІV) -140,00 лв./месец

      ІІІ. Семестриален депозит – 15,00 лв., който се заплаща с първата наемна вноска и в началото на всеки семестър.

      ІV. Гаранция за коректно изпълнение на договора в размер на 200 лева, която се връща след изтичане или прекратяване на договора, ако лицето няма задължения към „ССО” ЕАД – клон Габрово.

      V. Ако лицето е настанено в общежитие с въведен електронен пропускателен режим, закупува ел.карта за влизане в съответната сграда.

      VI. При заплащане по банковата сметка на „ССО” ЕАД - клон Габрово IBAN: BG 20 UBBS 80021 090 9255 30 BIC: UBBSBGSF, задължително в платежния документ да се впишат имената на студента, стаята, в която е настанен и месеца, за който се отнасят платените суми.