За нас
Студентски общежития
Студентски столове
Нормативни документи
Галерия
Класирания
Кандидатстване за настаняване:
      –Редовно обучение
      –Задочно обучение
За контакти

      “Студентски столове и общежития” ЕАД – клон гр. Габрово е регистрирано с Решение № 1644 от 1995 г. на Габровски Окръжен съд и седалище на управление – гр. Габрово, ул.”Брянска” № 31. Клон е на “ССО” ЕАД –София, регистрирано с Решение от 13.07.1995 г. на СОСъд, по ф.дело № 10810 и седалище на управление – гр.София, Студентски град, блок № 5. Едноличен собственик на капитала на “ССО” ЕАД е Министерство на образованието, младежта и науката.

      “ССО” ЕАД, извършва дейност по стопанисване и експлоатация на студентските столове и общежития, а предвид съдебната регистрация, извършва и стопанисване и експлоатация на бюфети, клубове и други заведения за обществено хранене, търговия, културен отдих и др., както и отдаване помещения под наем. Габровския клон на “ССО”ЕАД, задоволява жилищните нужди, както и нуждите от столово хранене на студенти, специализанти и докторанти, обучавани в Технически университет – Габрово.

      За основната си дейност, дружеството изпълнява Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 г., посл. изм.в ДВ бр. 68 от 30.08.2016 г.